پنجشنبه 29 مهر 1400 - 14 ربيع الأول 1443
  ارسلان پورسیف

نام: ارسلان

نام خانوادگي: پورسيف

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس ارشد مديريت

سوابق اجرائي:

1) عضو شوراي سياستگذاري آزمايشگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2) عضو كميته دارو ، تجهيزات مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)

3) عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

4) مدير داخلي آزمايشگاه مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)

5) مدير امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

6) عضو شوراي مشورتي هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي

7) مدير امور دانشجويي شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (ارس)

8) معاون اجرايي شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (ارس)

9) عضویت در شورای فرهنگی شعبه بین الملل

فعاليت هاي پژوهشي:

1) بررسي و نگرش دانشجويان نسبت به مواد مخدر و ميزان آگاهي و مهارتهاي اجتماعي دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2) بررسي نگرش و عملكرد دختران ورزشكار شركت كننده در هفتمين المپياد ورزشي مرتبط با تغذيه ورزشكاران

3) مطالعه اندوکرینولوژی و فیزیولوژی سیستم تولید مثل

4) نگاه اجمالی به تاثیرات هورمون ملاتونین بر فیزیولوژی بدن

شماره تلفن محل كار: 3025094- 0492

آدرس محل كار: آذربايجانشرقي جلفا خيابان امام شعبه بين المللي ارس

Email : poursaifa37@yahoo.com